Toimintasuunnitelma 2014 ehdotus

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintutieteellistä tutkimusta ja linnustonsuojelua toimialueellaan sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja –tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n jäsen ja sen sääntöjen tarkoittama paikallisyhdistys. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen kunnat. Yhdistykseen kuuluu n. 300 perus-, nuoriso- ja perhejäsentä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä ja muita tilaisuuksia, kerää tietoa toimialueensa linnustosta, välittää tietoa harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastaa lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa sekä linturetkeilyssä, antaa lausuntoja, harjoittaa käytännön linnustonsuojelutyötä ja alansa julkaisutoimintaa, toteuttaa lintututkimuksia sekä pyrkii toimimaan hankkimiensa tietojen pohjalta yhdessä luontoon vaikuttavien tahojen kanssa toimialueensa linnuston hyväksi.

 1. VARSINAINEN TOIMINTA

            1.1.Kokoukset

 • Sääntömääräiset asiat käsitellään yhdistyksen kevät- (helmi-maalis) ja syyskokouksissa (loka-marras).
 • Yhdistys järjestää tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa kunkin kuukauden toisena tiistaina jäsenistölleen lintuillan. Lintuillan ohjelman suunnittelee ja organisoi hallitus.

            1.2.Julkaisu- ja tiedotustoiminta

 • Yhdistyksen vuosikirja nro 32 (2012-2013) julkaistaan alkuvuodesta 2013.
 • Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivujen (www.khly.fi), facebook-sivujen, sähköpostiverkon ja Tiira-lehden välityksellä. Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedotusta parannetaan keräämällä jäsenistöltä sähköpostiosoitteita.
 • Tiedotetaan alueellisille tiedusvälineille yhdistyksen toiminnasta ja merkittävistä paikallisista lintu- ja suojeluasioista. Tarjotaan tiedotusvälineille lintualan asintuntija-apua.
 • Aloitetaan yhdistyksen vanhojen julkaisujen digitointityön suunnittelu.

            1.3. Retket, rallit ja muut lintutapahtumat

 • Järjestetään pitkin kevättä ainakin 11 paikallista yleisölle avointa retkeä. Tehdään keväällä myös kaksi pidempää kokopäivänretkeä pääkaupunkiseudulle ja Hankoon. Muita retkiä toteutetaan resurssien mukaan.
 • Järjestetään 27. Uuden Vuoden linturalli (1.1.2014)
 • Järjestetään KHLY:n alueen vuoden 2014 ekopinnaralli
 • Järjestetään yhdessä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 10. koululaisten linturalli Riihimäellä.
 • Tuetaan BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaa resurssien mukaan.
 • Yhdistys osallistyy BirdLife Suomen Tornien taisto-tapahtumaan omalla joukkueella. Tapahtuman yhteydessä opastetaan ja kerrotaan yleisölle lintuharrastuksesta.

            1.4.Talkoot ja muut tapahtumat

 • Pidetään pönttötalkoot. Talkoissa rakennetaan pönttöjä, joiden myynnillä hankitaan varoja yhdistyksen toimintaan.
 • Pidetään Toivanjoen lintutornin kosteikkoalueen kunnostus- ja hoitotalkoot elokuussa.
 • Osallistutaan Suomen metsästysmuseon järjestämään Talvikki-talviretkeilypäivään Riihimäellä su 9.2.
 • Osallistutaan perinteiseen Lopen pönttöpäivään la 12.4.

            1.5. Tutkimustoiminta ja linnustoselvitykset

 • Riihimäen linnustoselvitys saatetaan loppuun ja loppuraportti luovutetaan kaupungille vuoden 2014 aikana. Keväällä suoritetaan laskennat vielä kolmella aluella sekä mahdollisesti tarkistuslaskentoja vuoden 2013 kohteilla.
 • Jatketaan metsoreviirien kartoitusta ja seurantaa yhteistyössä UPM:n kanssa.
 • Resurssien salliessa tehdään linnustoselvityksiä myös Hämeenlinnan kaupungin alueella.
 • Kerätään ja taltioidaan Kanta-Hämeen alueen lintuhavaintoja
 • Osallistutaan BirdLife Suomen vuoden projektilajiselvityksiin
 • Kootaan ja julkaistaan vuosikirjassa yhdistyksen toimialueen vuodenaikais- ja harvinaisuuskatsaukset
 • Järjestetään lintulaskentakoulutusta jäsenistölle.

            1.6.Suojelutoiminta

 • Julkaistaan Kanta-Hämeen MAALI-raportti vuoden 2014 loppuun mennessä (Maakunnallisesti tärkeät lintualueet).
 • Tuetaan yhdistyksen petolinturyhmän haaskaruokintatoimintaa.
 • Tuetaan Sääksisäätiön toimintaa mahdollisuuksien mukaan. KHLY:llä on Sääksisäätiön hallituksessa kolmen hallituspaikan edustus.
 • Lähtökohtaisesti ollaan mukana ja vaikutetaan Kanta-Hämeen alueella lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelua koskeviin asioihin. Tehdään aloitteita ja annetaan suojelukysymyksiin liittyviä lausuntoja.

            1.7.Palvelutoiminta

Yhdistys avustaa, opastaa ja neuvoo lintuihin ja lintuharrastukseen liittyvissä asioissa. KHLY on lintuaisoissa paikallinen asiantuntija ja tukee tiedotusvälineitä ja kuntia lintuaiheisessa tiedottamisessa.

 

     2. TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu pääsääntöisesti jäsenmaksutuloihin. Muita tulonlähteitä ovat linnustoselvitykset, linnunpönttömyynti ja vuosikirjan mainokset. Yhdistykseen kuuluu reilu 300 jäsentä ja yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2013 ovat 30 € jäseneltä, 12 € nuorisojäseneltä ja 5 € perhejäseneltä. KHLY maksaa jäsenmaksuna BirdLife Suomelle 12 € per jäsen (poislukien perhejäsen).

 

     3.  JÄSENYYDET JA YHTEYDET

KHLY on BirdLife Suomi ry:n Kanta-Hämeen alueen paikallisyhdistys. Se toimii yhteistyössä lintutieteellisten naapuriyhdistysten sekä alueen luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. Yhdistyksellä on kolme paikkaa Sääksisäätiön hallituksessa, jonka toimintaa yhdistys tukee. KHLY tekee myös yhteistyötä paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja kuntien kanssa.

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.

Hallitus