Riihimäen linnustoselvitys

KHLY tekee linnustoselvityksen Riihimäen kaupungille  

Riiinhimäen kaupunki on hyväksynyt KHLY:n tarjouksen kaupungin linnustoselvityksen teosta. Selvitys tehdään vuosina 2013 ja 2014, maastotöiden painottuessa ensimmäiselle vuodelle. Kartoituksia maastossa tehdään kaikkiaan 19 alueella, joiden yhteispinta-ala on noin 1000 ha (josta vesialueita n. 370 ha). Sammaliston suon osalta selvitys tehdään jo olemassa olevan tiedon pohjalta.

Selvitykseen kuuluvat alueet on jaettu kahteen eri ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ne, joiden inventointiperuste tilaajan puolelta kaavoituksellinen eli joihin kohdistuu maankäyttöpaineita.

RYHMÄ 1:

Kohde 2.       JUPPALAN LAMPI JA YMPÄRISTÖ    9,7 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin.
 • Tarvittaessa yksi laskentakerroista yölaulajapainotteinen.
 • Vastuuhenkilö inventoinnille: Martti Rajamäki

Kohde 3.       PELTOSAAREN KOSTEIKKOPUISTO   7,8 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin. Yksi laskennoista yölaulajapainotteinen.
 • Vastuuhenkilö inventoinnille: Hannu Hellstén

Kohde 9.       KALMUN ALUE   59,3 HA

 • Tarjouspyynnön mukaan kohteen linnuston kuvaus kaavoitustyön yhteydessä tehtyjen selvitysten pohjalta. Lisäksi yksi täydennyskartoitus
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Petri Mäkelä

Kohde 10.     VARUSKUNNAN ALUE    68,7 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin. Lisäksi kolme lyhyempää inventointikertaa
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Markku Hyvärinen

Kohde 11.     RIUTTA-KERNAALA / KALLIOMÄKI   13,8 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin.
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Hannu Hellstén

RYHMÄ 2:

Kohde 1.       SAMMALISTONSUO     EI PINTA-ALARAJAUSTA

 • Tarjouspyynnön mukaan kuvataan suon linnustollisesti arvokkaat alueet olemassa olevan tiedon perusteella.
 • Kerätään olemassa olevaa tietoa Tiirasta ja K-HLY:n julkaisusta vuosilta 2009-2013.
 • Tehdään materiaalista yhteenveto alueen pääasiallisista linnustoarvoista nykytilanteessa. (Muutonaikainen / pesimälajisto)
 • Ohjeistetaan alueen loppukäyttöä lintukosteikkona turpeenoton päätyttyä.
 • Vastuuhenkilö materiaalin keräämiseksi: Hannu Hellsten
 • Vastuuhenkilö materiaalin raportoimiseksi: Aki Aintila

Kohde 4.       SILMÄKENEVA / HERAJOKI – VANTAANJOKIVARSI         24 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin ja kolme lyhyempää inventointikäyntiä (esim. tikkalinnut).
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Reima Hirviniemi

Kohde 5.       KORTTIONMÄEN ENTINEN MAANKAATOPAIKKA        20 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin. Yksi laskennoista tarvittaessa yölaulajapainotteinen
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Jari Pasuri

Kohde 6.       HIRVIJÄRVI / RIIHIMÄEN ALUE    277,4 HA

 • 3 eri kiertolaskentaa veneellä, jotka kattavat koko kohteen.
 • Tarvittaessa saarten osalta tarkistukset maihin nousten .
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Ari Lehtinen

Kohde 7.       PAALIJÄRVI + RANTA-ALUE      86,5 HA

 • 3 eri kiertolaskentaa veneellä, jotka kattavat koko kohteen. Ranta-alueen täydennyslaskennat venelaskentojen yhteydessä jalkaisin.
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Ari Lehtinen

Kohde 8.       SUOLIJÄRVI JA POHJOISRANNAN LS-ALUE          110 HA

 • 4 eri laskentakertaa kohde kiertäen valikoitua reittiä pitkin sekä täydentävät lyhyemmät inventointikäynnit (esim. pöllöt, tikat).
 • Pääpaino inventoinneissa ranta-alueiden läpikäynnillä, joiden yhteydessä lasketaan myös inventointialueen vesilinnut ilman erillistä venelaskentaa.
 • Kohde inventoidaan kesän 2014 puolella
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Markku Hyvärinen

Kohde 12.     RIUTAN ULKOILUALUE     19 HA

 • Tarjouspyynnön mukaan vuoden 1994 linnustoselvityksen mukaisen alueen linnuston päivitys olemassa olevan tiedon pohjalta.
 • Tehdään jalkaisin kaksi täydennyslaskentaa         
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Juha-Matti Valonen

Kohde 13.     KÄPÄLÄMÄKI     16 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin.
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Hannu Hellstén

Kohde 14.     AROLAMPI YMPÄRISTÖINEEN    17 HA

 • 4 eri laskentakertaa, joista kaksi yölaulajapainotteisia
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Reima Hirviniemi

Kohde 15.     KOKON PUISTO      4 HA

 • Pienialainen kohde, jota kaupunki jatkokehittää tarjouspyynnön mukaan kosteikkoalueena.
 • 3 eri laskentakertaa joista väh. yksi yölaulajapainotteinen
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Martti Rajamäki

Kohde 16.     UHKOLANSUO       43,2 HA

 • Suon linnustoa tarjouspyynnön mukaan selvitetty Vahteriston linnustoselvityksessä.
 • Täydennetään inventointeja kahdella laskennalla.                                          
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Jari Pasuri

Kohde 17.     HATLAMMINSUO (luonnonsuojelualue)          44 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin                                             
 • Inventoinnit suoritetaan vuonna 2014.
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Hannu Hellstén

Kohde 18.     VAHTERISTON LUONNONSUOJELUALUE     133 HA

 • Täydennetään Vahteriston alueen linnustoselvitystä kahdella laskentakerralla. Inventoinnit vuoden 2014 puolella.                   
 • Olemassa olevan linnustoselvityksen läpikäynti ja kohdekuvaus
 • Vastuuhenkilö kohteelle : Juhani Kairamo

Kohde 19.     PIKKU-KYPÄRÄ      12 HA

 • 3 eri laskentakertaa kohde kiertäen jalkaisin.                                              
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Ari Lehtinen

Kohde 20.     PAALIJOEN KANJONI REUNA-ALUEINEEN     67 HA

 • 4 eri laskentakertaa kohde kiertäen jaloin. Lisäksi 3 erillistä lyhyempää käyntiä kohteella täsmäinventoinneissa (mm. pöllöt, tikat)                                                             
 • Vastuuhenkilö inventoinneille: Juhani Kairamo