Jokijärven pohjoispuoli

Yleiskuvaus:

Jokijärvi on kauttaaltaan matala ja rehevä järvi. Avovettä on vielä yli puolet pinta-alasta. Järven vesikasvillisuus sisältää harvinaisuuksia. Tärkeä linnustolle mm. muutonaikaisena levähdyspaikkana ja sulkasadonaikaisena kerääntymispaikkana. Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue ja valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohdetta ehdotetaan myös liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Alueen linnustoarvoon heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. kuivatus, ruoppaukset) kielletty.

Kriteerilajeja: Kosteikkolinnut, kahlaajat, keltavästäräkki

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6788093&x=359894&lang=fi